Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00246/23-074
Druh nemovitosti:Rodinný dům
Okres:Vsetín
Čas dražby:14.12.2023 10:00
Obec::Vsetín
Nejnižší podání:4.436.667,- Kč
Dražební jistota:400.000 Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:
- pozemek parcela č. 11155, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 92 m². Součástí je stavba: Vsetín, č.p. 854, rod.dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: 11155,
- pozemek parcela č. 11156, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m². Součástí je stavba: bez čp/če, garáž. Stavba stojí na pozemku p.č.: 11156,
- pozemek parcela č. 11157, orná půda o výměře 4925 m²,
- pozemek parcela č. 11160, ostatní plocha o výměře 3378 m²,
- pozemek parcela č. 2620, zahrada o výměře 2620 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 362 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, pro obec Vsetín, katastrální území Vsetín,

Rozestavěná stavba (nezapsaná a nezakreslená v Katastru nemovitostí), součást pozemku parc. č. 11157:

Jedná se o rozestavěnou stavbu rodinného domu. Stavba je samostatně stojící, nepodsklepená, přízemní, pod valbovou střechou. Základy objektu jsou betonové. Nosné obvodové konstrukce jsou zděné z tvárnic. Střecha je valbová, se střešní krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Okna jsou instalována plastová (částečně), částečně chybí.
Dle sdělení Městského úřadu Vsetín, odbor územního plánování, stavebního úřadu a dopravy ze dne 08.09.2023, na stavbu, která se nachází na pozemku parc. č. 11157 nebylo vydáno územní rozhodnutí na umístění stavby nebo využití území, stavební povolení, ohlášení stavby, společné povolení nebo společný souhlas. Stavební úřad nemá informace o dokončení stavby, stavba nebyla kolaudována.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Venkovní úpravy – přípojka elektro.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené nemovité věci se nachází v okrese Vsetín, v okrajové části zastavěného území města Vsetín, při ul. Ohýřov, cca 650 m od zastávky MHD autobusu „Vsetín, Lázky“. Okolní zástavbu tvoří řídká zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je přes pozemek parc.č. 14817 (ve vlastnictví města Vsetín) a pozemek parc.č. 11231 (ve vlastnictví třetí osoby – neošetřeno věcným břemenem). V okolí nemovité věci je k dispozici pouze omezená občanská vybavenost. Ve městě Vsetín je k dispozici kompletní občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 3 km od nemovitých věcí.

Pozemky:
Pozemky parc.č. 11155, 11156, 11157 a 11161 jsou v jednotném funkčním celku se stavbou rodinného domu, garáží bez čp/če, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou svažité a nachází se na nich rodinný dům, garáž bez čp/če, rozestavěná stavba, trvalé porosty a venkovní úpravy.
Pozemky parc.č. 11155, 11156, 11157 a 11161 jsou pozemky stavební (viz obr. č. 1). Celková výměra stavebních pozemků činí cca 7 653 m².
Pozemek parc.č. 11160 je pozemkem ostatní plochy. Jedná se o nelesní pozemek s lesním porostem. Dle ÚP se jedná o pozemek přírodní plochy, porostlý trvalými porosty (viz obr. č. 1). Celková výměra pozemku činí 3 378 m².
Celková výměra pozemků činí 11 031 m².

Stavby:
Rodinný dům č.p. 854, součást pozemku parc.č. 11155
Stavba je samostatně stojící, přízemní s půdou pod sedlovou střechou. Stavba je zděné konstrukce, střecha je sedlová s krytinou plechovou.
Jedná se o původní rodinný dům, který je v užívání více jak 70 let. Stavba se k datu ocenění nachází v horším stavu.
Zastavěná plocha domu činí cca 65 m².
- Garáž bez čp/če, součást pozemku parc.č. 11156
Jedná se o přízemní stavbu, dřevěné konstrukce s pultovou střechou, krytinou IPA. Vrata dřevěná.
Zastavěná plocha činí 16 m².


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek