Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 DC 00006/23
Druh nemovitosti:Pozemek
Okres:Vsetín
Čas dražby:
Obec::Valašské Meziříčí
Nejnižší podání:2.300.000,- Kč
Dražební jistota:
Způsob dražby: Offline
Popis:
Jedná se o dražbu na návrh vlastníka a osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Tore Simius s.r.o., IČ: 17277795, se sídlem Českobratrská 1403/2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava.

Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:
- pozemek parcela č. St. 1381/1, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 164 m². Součástí je stavba: Součástí je stavba: Krásno nad Bečvou, č.p. 72, jiná st.,
- pozemek parcela č. 966/28, ostatní plocha o výměře 36 m²,
- pozemek parcela č. 966/29, ostatní plocha o výměře 123 m²,
- pozemek parcela č. 966/98, ostatní plocha o výměře 112 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 1356 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí, pro obec Valašské Meziříčí, katastrální území Krásno nad Bečvou.

Soudní exekutor upozorňuje, že budova Krásno nad Bečvou, č.p. 72, jiná st., jež je zapsána na shora uvedeném listu vlastnictví, byla odstraněna, přičemž na pozemku parcela č. St. 138/1 se v současné době nenachází žádná stavba.

Popis dražených nemovitých věcí:
Jedná se o soubor pozemků s celkovou plochou 435 m².

Pozemek jsou dle Územního plánu obce zařazeny v plochách hromadného bydlení (BH).

PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH
Hlavní využití
- bydlení hromadné v bytových domech
Přípustné využití
- veřejná prostranství
- občanská vybavenost sloužící především obyvatelům obytných zón
- služby nevýrobní
- související technická infrastruktura
- související dopravní infrastruktura – doprava silniční, pěší a cyklistická
- protipovodňová opatření

Nepřípustné využití
- bydlení individuální v rodinných domech
- rodinná rekreace
- průmyslová výroba
- zemědělská výroba
- služby výrobní a opravárenské
- občanská vybavenost – budovy pro obchodní prodej o zastavěné ploše větší než 1 000 m².

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek