Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 DC 00014/22
Druh nemovitosti:Garáž
Okres:Karviná
Čas dražby:
Obec::Havířov
Nejnižší podání:85.000,- Kč
Dražební jistota:
Způsob dražby: Offline
Popis:
Jedná se o dražbu na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: JUDr. Pavla Doleželová, notářka, se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město, jako soudní komisař, který provádí likvidaci pozůstalosti po zůstaviteli: Jiří Severyn, nar. 06.01.1953, posl. bytem Kapitána Jasioka 743/28, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá, zemřelý dne 18.08.2021.

Předmětem dražby je id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitých věcech zůstavitele: Jiří Severyn, nar. 06.01.1953, posl.
bytem Kapitána Jasioka 743/28, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá, zemřelý dne 18.08.2021, a to:
- pozemek parcela č. 1319/6, ostatní plocha o výměře 24 m²,

zapsaných na listu vlastnictví č. 940 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Havířov, katastrální území Prostřední Suchá.

Součástí shora uvedeného pozemku je stavba bez čp./če – garáž, nezapsaná v Katastru nemovitostí České republiky.

Popis dražených nemovitých věcí:
Pozemek se nachází v katastrálním území Prostřední Suchá mezi ulicemi U Topolů a Na Pavlasůvce. Příjezd je po zpevněné, prašné komunikaci, z inženýrských sítí je možné napojení pouze na elektro. Ostatní zástavba v okolí je tvořena převážně garážemi a bytovými domy. Odhadované stáří objektu je 60 let. Garáž je zděná, střecha pultová, střešní krytina asfaltové svařované pásy, vrata plechová.


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek