Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00937/21-035
Druh nemovitosti:Pozemek
Okres:Uherské Hradiště
Čas dražby:8.6.2022 10:00
Obec::Šumice
Nejnižší podání:58.400,- Kč
Dražební jistota:20.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:
- pozemek parcela č. 2689, trvalý travní porost o výměře 299 m²,
- pozemek parcela č. 2690, trvalý travní porost o výměře 870 m²,
- pozemek parcela č. 2722/20, trvalý travní porost o výměře 378 m²,
- pozemek parcela č. 2748/7, ostatní plocha o výměře 327 m²,
- pozemek parcela č. 6034, orná půda o výměře 1777 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 913 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, pro obec Šumice, katastrální území Šumice u Uherského Brodu.

Popis dražených nemovitých věcí:
Pozemek parc.č. 6034 se nachází severně od souvisle zastavěného území obce, v lánu pole. Pozemek je dle Územního plánu obce zařazen v plochách Z – plochy zemědělské. Pozemky parc.č. 2689, 2690, 2722/20 a 2748/7 se nachází jižně od souvisle zastavěného území obce, v lánu pole. Pozemek parc.č. 2722/20 je v Územním plánu obce zařazen v plochách Z (plochy zemědělské). Pozemky parc.č. Pozemky parc.č. 2689, 2690 a 2748/7 jsou zařazeny v návrhových plochách DS (plochy pro silniční dopravu). K datu ocenění se jednalo o zemědělské pozemky.

Celková výměra pozemků činí 3 651 m².

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek