Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 01101/18-120
Druh nemovitosti:Pozemek
Okres:Opava
Čas dražby:22.9.2021 10:00
Obec::Jakartovice
Nejnižší podání:7.000,- Kč
Dražební jistota:3.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby je níže uvedený id. spoluvlastnický podíl 1/5 na nemovitých věcech, a to:

- pozemek parcela č. 9, ostatní plocha o výměře 3028 m²,
- pozemek parcela č. 1220/4, ostatní plocha o výměře 67 m²,

zapsaných na listu vlastnictví č. 41 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, pro obec Jakartovice, katastrální území Medlice u Budišova nad Budišovkou.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Nezjištěny.

Popis dražené nemovité věci:
Dražené pozemky se nachází v okrese Opava, v obci Jakartovice, části Medlice, mimo souvisle zastavěné území obce, poblíž Zříceniny hradu Medlice a vodní nádrže Kružberk.

Jedná se o pozemky, který jsou v Územním plánu zařazeny v plochách NP (plochy přírodní).

Převažující (hlavní) využití:
- plochy biocenter a biokoridorů územního systému ekologické stability – ÚSES
- plochy maloplošných zvláště chráněných území přírody, plochy evropsky významné lokality NATURA 2000

Přípustné využití:
-stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, odpočinková a vyhlídková místa, včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení
- nezbytné průchody dopravní a technické infrastruktury jen v prokazatelně nutném nebo vyznačeném rozsahu
- cyklistické stezky, pěší komunikace

Nepřípustné využití:
- pozemky staveb a činnosti, které jsou neslučitelné s převažujícím a přípustným využitím, především pozemky staveb pro bydlení, ubytování, výrobu, rekreaci, agrofarmy apod.
- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, ekologická a informační centra
- stavby pro výrobu el. energie z obnovitelných zdrojů - voda, vítr, slunce, biomasa
- oplocování pozemků kromě přípustných
- změny pozemků na zemědělskou půdu

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:
- nejsou stanoveny

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek