Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00304/20-169
Druh nemovitosti:Pozemek
Okres:Kladno
Čas dražby:26.10.2021 9:30
Obec::Knovíz
Nejnižší podání:73.333,- Kč
Dražební jistota:20.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Dražba byla odročena na 26.10.2021.

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. 41/3, ostatní plocha o výměře 118 m²,
- pozemek parcela č. 42, ostatní plocha o výměře 197 m²,
- pozemek parcela č. 1056, ostatní plocha o výměře 2268 m²,
- pozemek parcela č. 1057, ostatní plocha o výměře 866 m²,
- pozemek parcela č. 1058, ostatní plocha o výměře 55 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 334 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný, pro obec Knovíz, katastrální území Knovíz.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Nezjištěny.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené nemovité věci se nachází v okrese Kladno, v obci Knovíz, poblíž stavby č.p. 26. Pozemky parc.č. 41/3, 1056, 1057 a 1058 jsou pozemky zemědělské. Pozemek parc.č. 42 slouží jako účelová komunikace s nezpevněným povrchem.

Dle územního plánu se jedná o NS - Plochy smíšené nezastavěného území

Hlavní využití:
- Krajinotvorný prvek nebo součást ÚSES

Přípustné využití:
- travní porosty, dřeviny, skupinová, rozptýlená, solitérní a liniová zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná společenstva
- nezbytná veřejná dopravní a technická infrastruktura
- stavby související s D7

Nepřípustné využití:
- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

Podmíněně přípustné využití
stavby musí vyhovovat podmínce: V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.

Podmínky prostorového uspořádání:
platí ustanovení pod body Obecné zásady a Podmínky prostorového uspořádání v řešeném území Kapitoly F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ („REGULATIVY“)

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek
     Usnesení o odročení


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek