Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00300/20-061
Druh nemovitosti:Garáž
Okres:Český Krumlov
Čas dražby:10.2.2021 9:30
Obec::Český Krumlov
Nejnižší podání:181.000,- Kč
Dražební jistota:90.000,-
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci a spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech, a to:

a) nemovitá věc:
- jednotka č.p./č. jednotky 195/34, způsob využití: garáž, vymezeno v:
Budova: Domoradice, č.p. 195, garáž, LV 4109, na parcele St. 916, LV 4109,
Parcela: St. 916, zastavěná plocha a nádvoří, 219/58, ostatní plocha, 219/59, ostatní plocha,

zapsaná na listu vlastnictví č. 4164 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov, pro obec Český Krumlov, katastrální území Přísečná-Domoradice,

b) id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/56 na nemovitých věcech:
- pozemek parcela č. St. 916, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 843 m². Na pozemku stojí stavba: Domoradice, č.p. 195, garáž,
- pozemek parcela č. 219/58, ostatní plocha o výměře 82 m²,
- pozemek parcela č. 219/59, ostatní plocha o výměře 75 m²,

zapsaných na listu vlastnictví č. 4109 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov, pro obec Český Krumlov, katastrální území Přísečná-Domoradice,

přičemž u budovy Domoradice, č.p. 195 se jedná pouze o společné části.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Nezjištěno.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Popis dražených nemovitých věcí:

Dražená nemovitá věc nemovitá věc se nachází v Jihočeském kraji, ve městě Český Krumlov, části Domoradice, při ul. Urbinská, poblíž zastávky MHD bus „Český Krumlov, sídliště Mír“. Okolní zástavbu tvoří objekty hromadného bydlení a občanské vybavenosti. Přístup k nemovité věci je z pozemku parc.č. 219/120 a 219/107, které jsou ve vlastnictví města Český Krumlov.

Popis nebytové jednotky – garáže č. 195/34
Popis dle Prohlášení vlastníka budovy:
Jedná se o dvoupodlažní budovu, částečně zapuštěnou do terénu z betonového zdiva, se železobetonovými sloupy, průvlaky a stropními konstrukcemi. Budova je zastřešena v části garáží plochou střechou a v komunikačních prostorách sedlovou střechou.
V budově je umístěno 56 garážových boxů pro parkování osobních automobilů. Garážová stání jsou samostatné boxy, oddělené navzájem zděnými příčkami a uzavřené výklopnými, uzamykatelnými garážovými vraty.
Pro přístup pěších slouží venkovní schodiště.
Součástí objektu jsou vnitřní komunikace a venkovní příjezdové komunikace (parc.č. 219/58 a 219/59).
Garáž se nachází ve 2.NP. Celková plocha garáže činí 16,10 m².

Součástí každé garáže jsou vnitřní povrchové úpravy stropu, betonová podlaha, ideální poloviny zděných příček oddělujících garáže, sklopná garážová vrata, el. instalace uvnitř jednotky zahrnující ideální polovinu rozvodné skříňky s podružným elektroměrem a jističem, nástěnné svítidlo s vypínačem, 2 zásuvky 220 V.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek