Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 DC 00012/20-007
Druh nemovitosti:Pozemek
Okres:Nový Jičín
Čas dražby:7.12.2020 10:00
Obec::Odry
Nejnižší podání:8.667,- Kč
Dražební jistota:4.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby je id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na níže uvedených nemovitých věcech zůstavitele: Miroslava Mazáče, nar. 28.03.1953, posl. bytem Francouzská 1188/32, 742 21 Kopřivnice, zemřelého dne 05.10.2014, a to:

- pozemek parcela č. 1936/2, zahrada o výměře 305 m²,

zapsaných na listu vlastnictví č. 705 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, pro obec Odry, katastrální území Odry.

Na pozemku se nachází zahrádkářská chata o zastavěné ploše 16 m², která není evidována v katastru nemovitostí ČR.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří: nezjištěny.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Jedná se o dobrovolnou dražbu na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Mgr. Lukáše Stočka, K Nemocnici 168/18, 741 01 Nový Jičín, jako likvidačního správce, v rámci řízení o likvidaci pozůstalosti po zůstaviteli: Miroslavu Mazáčovi, nar. 28.03.1953, posl. bytem Francouzská 1188/32, 742 21 Kopřivnice, zemřelém dne 05.10.2014.

Popis dražených nemovitých věcí:
Dražená nemovitá věc se nachází v lokalitě zahrádek nad ulicí Veselská. Na pozemku se nachází zahradní chata, která je jeho součástí. Samotná krajní zahrádka parc.č. 1936/2 se nachází v jihozápadní části osady. Terén lokality je svažitý. Ze západní strany se nachází les – zóna ZL (lesy) a jižní strany pak osada sousedí se zónou RZ1 (rekreace – ve skutečnosti lesní porost). Z východní a severovýchodní strany se pak nachází zóna BC a BM (bydlení v rodinných domech městského typu a bydlení čisté). Zahrádkářská chata byla stavebně povolena v roce 1991. Pravděpodobně byla dříve i řádně k rekreaci užívána. Konstrukce a prvky se jeví tak, že byly původně před svou devastací stavebně dokončeny a taktéž zbytky zařízení chaty napovídají jejímu dřívějšímu užívání, nyní je stavba ve špatném technicko – stavebním stavu. Dle informací ve znalecké posudku byl ke dni ocenění objekt zahrádkářské chatky neuzamčený, volně přístupný, jak v 1.PP tak vrchní stavba. Samotná zahrada je neoplocena (existují pouze malé zbytky pravděpodobně původního oplocení ze strojového pletiva).


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek