Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 DC 00012/20-006
Druh nemovitosti:Garáž
Okres:Nový Jičín
Čas dražby:7.12.2020 9:30
Obec::Odry
Nejnižší podání:23.333,- Kč
Dražební jistota:10.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby je id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 na níže uvedených nemovitých věcech zůstavitele: Miroslava Mazáče, nar. 28.03.1953, posl. bytem Francouzská 1188/32, 742 21 Kopřivnice, zemřelého dne 05.10.2014, a to:

- pozemek parcela č. 1527/14, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m². Součástí je stavba: bez čp/če, garáž. Stavba stojí na pozemku parc. č. 1527/14,

zapsaných na listu vlastnictví č. 705 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, pro obec Odry, katastrální území Odry.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří: nezjištěny.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Jedná se o dobrovolnou dražbu na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Mgr. Lukáše Stočka, K Nemocnici 168/18, 741 01 Nový Jičín, jako likvidačního správce, v rámci řízení o likvidaci pozůstalosti po zůstaviteli: Miroslavu Mazáčovi, nar. 28.03.1953, posl. bytem Francouzská 1188/32, 742 21 Kopřivnice, zemřelém dne 05.10.2014.

Popis dražených nemovitých věcí:
Dražená nemovitá se nachází na ulici Fučíkova, jedná o lokalitu bydlení – rodinné domy. Lokalita řadových garáží na ulici Fučíkova je uzavřeným komplexem 23 garáží pro osobní automobil. Od samotné ulice Fučíkové je oddělena bránou, která je ovšem trvale otevřena a nádvoří komplexu je veřejně přístupno. Samotná garáž na pozemku parc.č. 1527/14 netvoří příslušenství k jiné stavbě. Nádvoří – pozemek parc.č. 1527/3 je veden jako trvalý travní porost a je ve vlastnictví města Odry, Masarykovo náměstí 16/25, 74235 Odry. Ze severozápadní strany lokalita sousedí s dráhou a nachází se v jejím ochranném pásmu.
K ohledání garáže znalcem došlo pouze z venkovního prostoru. Vnitřní prostor nebyl zpřístupněn a ohledán. Stavba byla dokončena v roce 1976.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek