Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 DC 00009/20-002
Druh nemovitosti:Komerční objekt
Okres:Nový Jičín
Čas dražby:1.12.2020 10:00
Obec::Skotnice
Nejnižší podání:458.160,- Kč
Dražební jistota:46.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby jsou spoluvlastnické podíly zůstavitele: Karel Bahner, nar. 02.06.1948, posl. bytem Skotnice čp. 49, Skotnice, PSČ 742 58, zemřelý dne 14.02.2016 na níže uvedených nemovitých věcech, a to:

a) Zapsaných v katastru nemovitostí České republiky, a to:
Spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 na stavbě: Skotnice, č.p. 49, způsob využití rod. dům, na pozemku parc. č. 142, LV 6000, zapsané na listu vlastnictví č. 442 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, pro obec Skotnice, kat. území Poruba u Skotnice,

b) Nezapsaných v katastru nemovitostí České republiky, a to:
Spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/2 na stavbě bez čp./če. – vedlejší budova (nezapsaná v katastru nemovitostí),
postavené na pozemku parc. č. 142 – zastavěná plocha a nádvoří v obci Skotnice, katastrální území Skotnice, včetně příslušenství a součástí.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří: nezjištěny.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Jedná se o dobrovolnou dražbu na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Mgr. Tomáše Recmana, notáře, se sídlem Lidická 50, 742 58 Příbor, jako soudního komisaře, který provádí likvidaci pozůstalosti po zůstaviteli: Karlovi Bahnerovi, nar. 02.06.1948, posl. bytem Skotnice 49, 742 58 Skotnice, zemřelém dne 14.02.2016.

Popis dražených nemovitých věcí:
1. Budova č.p. 49
Jedná se o budovu bývalých potravin se zázemím, která vznikla po rekonstrukci rodinného domu v roce 1999. Původní rodinný dům pochází z roku 1921.
Budova je volně stojící, částečné podsklepená, s jedním nadzemním podlažím a zastřešením sedlovou střechou. Dispozičně obsahuje v suterénu sklepní prostor, v prvním podlaží jsou prostory bývalého obchodu, sociální zařízení, dva záchody, dvě sprchy, umyvadlo a pod zastřešením je nevyužitý půdní prostor, bývalá sýpka. Objekt je zděný, na betonových základových pásech, se sedlovou střechou, pokrytou keramickou taškou, oplechování z pozinkovaného plechu, fasádní i vnitřní omítky vápenné, schodiště betonové a z keramické dlažby, okna dřevěná, dveře dřevěné, rozvod vody studené i teplé, ohřev teplé vody elektrickým bojlerem, odvod splaškových vod do septiku, vytápění lokální plynovými topidly, elektrická energie světelná i motorová, vnitřní hygienické vybavení standartní, sprchové kouty a umyvadlo, záchody splachovací. Objekt se v současné době nevyužívá, vyžaduje rekonstrukci.
Objekt je napojen na inženýrské sítě a to na rozvod vody, zemního plynu, elektriky. Odvod odpadních vod do vlastního septiku. Objekt se nachází na pozemku jiného vlastníka (tento pozemek není předmětem dražby).
Zastavěná plocha je cca 178 m².

2. Dílna
Jedná se o původní stodolu, která byla užívána jako zámečnická dílna, dnes bez využití. Dílna je částečně podsklepená, s jedním nadzemním podlažím, s dvěma přístavbami a sedlovou střechou. Objekt je zděný, na betonových základech, se sedlovou střechou, pokrytou keramickou taškou, oplechování z pozinkovaného plechu, fasádní omítky chybí, vnitřní omítky vápenné, schodiště betonové a dřevěné, podlahy betonové, okna ocelová a dřevěná, dveře i vrata kovová, vytápění ústřední, ocelové registry a nefunkční radiátor, rozvod vody pouze studené, odvod splaškových vod do žumpy, elektrická energie světelná i motorová, záchod splachovací. Technický stav špatný, vyžaduje rekonstrukci. Objekt dílny se nachází na pozemku jiného vlastníka (tento pozemek není předmětem dražby).
Zastavěná plocha je cca 327 m².

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek