Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00346/20-067
Druh nemovitosti:Pozemek
Okres:Praha-město
Čas dražby:9.11.2020 10:00
Obec::Praha
Nejnižší podání:26.693.600,- Kč
Dražební jistota:10.000.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci a to:
- pozemek parcela č. 106/2, vodní plocha, o výměře 35 m²,
- pozemek parcela č. 160/2, zahrada, o výměře 132 m²,
- pozemek parcela č. 209/11, zahrada, o výměře 126 m²,
- pozemek parcela č. 212/2, vodní plocha, o výměře 232 m²,
- pozemek parcela č. 298/34, orná půda, o výměře 4658 m²,
- pozemek parcela č. 301/2, orná půda, o výměře 16134 m²,
- pozemek parcela č. 322/3, trvalý travní porost, o výměře 3122 m²,
- pozemek parcela č. 324/14, orná půda, o výměře 56439 m²,
- pozemek parcela č. 324/21, orná půda, o výměře 74225 m²,
- pozemek parcela č. 324/28, orná půda, o výměře 11510 m²,
- pozemek parcela č. 347/2, orná půda, o výměře 728 m²,
- pozemek parcela č. 364/2, zahrada, o výměře 155 m²,
- pozemek parcela č. 373/7, orná půda, o výměře 2384 m²,
- pozemek parcela č. 373/8, orná půda, o výměře 4852 m²,
- pozemek parcela č. 373/10, orná půda, o výměře 12712 m²,
- pozemek parcela č. 374/2, vodní plocha, o výměře 29 m²,
- pozemek parcela č. 379/1, vodní plocha, o výměře 881 m²,
- pozemek parcela č. 379/3, vodní plocha, o výměře 68 m²,
- pozemek parcela č. 379/4, vodní plocha, o výměře 154 m²,
- pozemek parcela č. 379/5, vodní plocha, o výměře 110 m²,
- pozemek parcela č. 379/6, vodní plocha, o výměře 88 m²,
- pozemek parcela č. 380/2, orná půda, o výměře 11995 m²,
- pozemek parcela č. 380/4, orná půda, o výměře 146 m²,
- pozemek parcela č. 381/4, orná půda, o výměře 252 m²,
- pozemek parcela č. 381/5, orná půda, o výměře 18878 m²,
- pozemek parcela č. 381/6, orná půda, o výměře 10 m²,
- pozemek parcela č. 397/2, trvalý travní porost, o výměře 551 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 350 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrálního pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Královice.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Nezjištěno.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené pozemky se nachází v okrese Hlavní město Praha, části Královice.

Pozemek parc.č. 301/2 se nachází severovýchodně od souvisle zastavěné území.
Pozemek parc.č. 298/34 se nachází severně od souvisle zastavěného území, poblíž ul. K Markétě.
Pozemky parc.č. 373/10, 374/2, 397/2, 160/2, 381/5, 379/4, 379/1, 380/4, 381/6, 379/3, 379/5, 380/2, 379/6, 381/4, 373/7 a 373/8 se nachází západně od souvisle zastavěného území.
Pozemky parc.č. 209/11 a 212/2 jsou situovány poblíž ul. K Hájku, za rodinným domem č.p. 111.
Pozemky parc.č. 324/14, 324/21, 347/2, 364/2 a 324/28 jsou situovány jižně od souvisle zastavěného území.
Pozemek parc.č. 322/3 je situovány jihovýchodně od souvisle zastavěného území.
Pozemek parc.č. 106/2 je situován v zastavěném území, za rodinným domem č.p. 62.

Zařazení dle Územního plánu:
Pozemek parc.č. 301/2 převážně v plochách LR – lesní porosty, částečně v plochách PZA – zahradnictví a OP orná půda.
Pozemek parc.č. 298/34 převážně v plochách OP orná půda (Hlavní využití: Plochy orné půdy pro zemědělské využití) a částečně v plochách ZMK zeleň městská a krajinná (Hlavní využití: Městská a krajinná zeleň s rekreačními aktivitami.).
Pozemek parc.č. 381/5 převážně v plochách OP orná půda, a z části v plochách ZMK zeleň městská a krajinná. Pozemek parc.č. 381/6, 381/4, 381/6 v plochách OP orná půda. Pozemek parc.č. 380/2 z větší části v plochách NL louky pastviny, z části v plochách ZMK zeleň městská a krajinná. Pozemek parc.č. 373/7 v plochách NL louky a pastviny. Pozemek parc.č. 373/8 z větší části v plochách ZP parky, historické zahrady a hřbitovy a částečně v plochách NL louky a pastviny. Pozemek parc.č. 160/2 v plochách ZP parky, historické zahrady a hřbitovy a ZMK zeleň městská a krajinná. Pozemek parc.č. 373/10 v plochách NL louky a pastviny a ZMK zeleň městská a krajinná. Pozemek parc.č. 397/2 v plochách ZMK zeleň městská a krajinná. Pozemek parc.č. 380/4 je v plochách ZMK zeleň městská a krajinná. Pozemky parc.č. 374/2, 379/1, 379/3, 379/4, 379/5 a 379/6 jsou v Katastru nemovitostí zapsány jako vodní plocha, dle skutečného stavu jsou zařazeny v plochách ZMK zeleň městská a krajinná.
Pozemky parc.č. 209/11 a 212/2 jsou zařazeny v plochách ZMK zeleň městská a krajinná.
Pozemek parc.č. 324/14 a 324/21 jsou v plochách ZMK zeleň městská a krajinná a OP orná půda. Pozemek parc.č. 324/28 je v plochách OP orná půda a NL louky a pastviny. Pozemky parc.č. 347/2 a 364/2 jsou v plochách OP orná půda.
Pozemek parc.č. 322/3 je v plochách ZMK zeleň městská a krajinná.
Pozemek parc.č. 106/2 je pozemkem vodní plochy.

Celková výměra pozemků činí 220.606 m².

Soudní exekutor upozorňuje, že zveřejněné obrázky zachycují snímek katastrální mapy a ortofoto pouze některých dražených pozemků.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek