Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 01121/19-061
Druh nemovitosti:Komerční objekt
Okres:Karviná
Čas dražby:3.11.2020 10:00
Obec::Orlová
Nejnižší podání:8.960.000,- Kč
Dražební jistota:2.000.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
!!! Dražba byla odročena z důvodu zahájeného insolvenčního řízení na den 03.11.2020. !!!

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. 541, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 402 m². Součástí je stavba: Poruba, č.p. 289, rod.dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: 541,
- pozemek parcela č. 542, zahrada, o výměře 259 m²,
- pozemek parcela č. 543, zahrada, o výměře 396 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 670 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, pro obec Orlová, katastrální území Poruba u Orlové.

Znalec při místním šetření zjistil nesoulad mezi právní a skutečným stavem: stavba je v Katastru nemovitostí evidovaná jako rodinný dům, dle skutečného stavu je stavba užívána jako restaurace s penzionem.

Jedná se o samostatně stojící budovu, částečně podsklepenou, v části s 1.NP a podkrovím a v části s 2.NP a podkrovím. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z tvárnic. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce jsou provedeny z mědi. Fasádní omítky jsou vápenné v dvorní části, z uliční strany je proveden fasádní obklad stěn. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké a obklady. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v kuchyni a sociálních prostorách. Okna jsou hliníková, dveře jsou instalovány dřevěné v obložkách. Podlahy tvoří keramické dlažby. Vytápění objektu je ústřední, prostřednictvím kotle na zemní plyn. Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdrojem teplé vody je kotel ÚT se zásobníkem. Vybavení sanity tvoří sprchové kouty, vany, umyvadla a WC. Ostatní vybavení tvoří klimatizace v restauraci a kamerový systém.
Zastavěná plocha objektu činí cca 521 m² (celý pozemek parc. č. 541 a přístavba na pozemcích parc. č. 542 a 543). Užitná plocha činí cca 960 m².

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Venkovní úpravy – přípojky inženýrských sítí.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené nemovité věci jsou situovány v okrese Karviná, ve městě Orlová, části Poruba, při ul. Slezská, poblíž zastávky MHD bus „Orlová, Poruba, rest. Horník.“. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení a občanské vybavenosti. Přístup a příjezd k nemovité věci je z pozemku parc.č. 3421/1, který je ve vlastnictví města Orlová. Ve městě Orlová je k dispozici kompletní občanská vybavenost, nemovitá věc je umístěna cca 3 km od centra města.

Dispoziční řešení:
1.PP – sklepní a skladové prostory (cca 20 m²)
1.NP – vstup, restaurace, sál, sociální zařízení, chodba, technická místnost, kuchyň, sklady, umývárna nádobí a výdejna jídel
2.NP – společné sociální zařízení a prádelna
8x 1 lůžkový pokoj bez sociálního zařízení s kuchyňským koutem
2x 2 lůžkový pokoj se sociálním zařízením
2x mezonetový apartmán (do podkroví) a kancelář
Půdní prostory

Objekt je napojen na IS: elektro, voda, kanalizace a plyn.

Stavba prošla v roce 2015 kompletní rekonstrukcí a dále byla proveden přístavba a nástavba. K datu ocenění se stavba nachází v dobrém technickém stavu, s nutností dalších investic na dokončení 2 mezonetových apartmánů.

Soudním exekutorem bylo v souladu s ust. § 336a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen o.s.ř.), usnesením č.j. 143 EX 01121/19-041 ze dne 14.05.2020 rozhodnuto o zániku nájemního práva pro třetí osobu, na základě listiny – Smlouvy o nájmu nemovitosti sloužící k podnikání ze dne 01.09.2018, uzavřené mezi povinným jakožto pronajímatelem a třetí osobou jakožto nájemcem, jejíž předmětem je nájem nemovitých věcí specifikovaných v bodě 1.1. smlouvy, tedy nájem pozemku parc. č. 541, jehož součástí je stavba č.p. 289, rod. dům., zapsaného na listu vlastnictví č. 670 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, pro obec Orlová, katastrální území Poruba u Orlové.


!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek
     Usnesení o odročení


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek