Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00107/20-210
Druh nemovitosti:Pozemek
Okres:Praha-město
Čas dražby:14.8.2020 10:00
Obec::Praha
Nejnižší podání:5.539.333,- Kč
Dražební jistota:2.770.000,-Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci a to:

- pozemek parcela č. 264/3, trvalý travní porost, o výměře 12449 m²,
- pozemek parcela č. 295, orná půda, o výměře 51463 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 351 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Královice.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Nezjištěno.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené pozemky se nachází v okrese Hlavní město Praha, části Královice, severně od souvisle zastavěného území.

Zařazení dle Územního plánu:
Pozemek parc.č. 264/3 z větší části v plochách NL - louky, pastviny (Hlavní využití: Travní porosty.) a z části v plochách ZMK - zeleň městská a krajinná (Hlavní využití: Městská a krajinná zeleň s rekreačními aktivitami.).

Pozemek parc.č. 295 – z větší části plochy NL - louky, pastviny (Hlavní využití: Travní porosty.) a z menší části v plochách LR - lesní porosty (Hlavní využití: Lesy určené k rekreaci na pozemcích určených k plnění funkce lesa.).


!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek