Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00612/19
Druh nemovitosti:Rodinný dům
Okres:Jihlava
Čas dražby:
Obec::Ježená
Nejnižší podání:200.000,- Kč
Dražební jistota:50.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
!!!ODROČENO!!!

Dražba odročena na neurčito.

Předmětem dražby je id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitých věcech a to:

- pozemek parcela č. St. 43, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 326 m². Součástí je stavba: Ježená, č.p. 30, rod.dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 43,
- pozemek parcela č. 2/10, zahrada o výměře 233 m²,
- pozemek parcela č. 10/4, zahrada o výměře 138 m²,

zapsaných na listu vlastnictví č. 160 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, pro obec Ježená, katastrální území Ježená.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Venkovní úpravy – přípojky IS (voda, elektro a kanalizace).

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Popis dražených nemovitých věcí:

Dražené nemovité věci se nachází v okrese Jihlava, v obci Ježená, cca 300 m od zastávky bus „Ježená“ a cca 350 m od Obecního úřadu. Okolní zástavbu tvoří řídká zástavba objektů individuálního bydlení. Parkovací možnosti jsou dobré na vlastním pozemku. V obci Ježená je k dispozici pouze omezená občanská vybavenost, kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Jihlavě, ve vzdálenosti cca 10 km od nemovité věci. Přístup k nemovité věci je z pozemku parc.č. 496/1 který je ve vlastnictví obce Ježená.

Rodinný dům je řadový krajní, zřejmě nepodsklepený, s jedním NP a půdou pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Střecha je sedlová (v havarijní stavu), s krytinou z osinkocementových šablon. Fasádní omítky jsou vápenné, vnitřní omítky vápenné hladké. Okna v 1.NP jsou plastová. Znalci nebyl umožněn vstup do nemovité věci, znalec pro další ocenění uvažuje se špatným technickým stavem domu, s nutností dalších investic do oprav a údržby. Dle sdělení sousedů je dům dlouhodobě opuštěný.
Napojení na IS: voda, elektro a kanalizace (k datu ocenění odpojeno).

Zastavěná plocha domu činí cca 100 m². Užitnou plochu domu znalec odhaduje na cca 75 m².

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek
     Usnesení o odročení


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek