Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00188/20-033
Druh nemovitosti:Pozemek
Okres:Brno-město
Čas dražby:4.9.2020 9:30
Obec::Brno
Nejnižší podání:5.431.333,- Kč
Dražební jistota:500.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
!!! Dražba byla odročena z důvodu zahájeného insolvenčního řízení na den 04.09.2020. !!!

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci a to:

- pozemek parcela č. 1098/3, orná půda, o výměře 494 m²,
- pozemek parcela č. 1098/21, orná půda, o výměře 601 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 1703 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město, pro obec Brno, katastrální území Soběšice.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
Nezjištěno.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené pozemky se nachází v okrese Brno-město, ve statutárním městě Brno, části Soběšice, při ul. Zeiberlichova, poblíž stavby rodinného domu č.p. 131. Na pozemcích se nenachází žádné stavby, venkovní úpravy, ani trvalé porosty. Inženýrské sítě se nachází při hranicí pozemků – vodovod, kanalizace a elektřina.

Pozemky jsou dle Územního plánu zařazeny v plochách BC – plochy čistého bydlení (s podílem hrubé podlažní plochy bydlení větším než 80 %).
Jedná se o atraktivní, vyhledávanou lokalitu pro bydlení na okraji města Brna, v dosahu přírody. Lokalita disponuje dobrou občanskou vybaveností a dobrou dopravní dostupností do centra Brna. Centrum je dostupné autobusem do cca 30 minut, zastávka MHD je ve vzdálenosti cca 150 m.

Celková výměra pozemků činí 1 095 m².

Zařazení dle Územního plánu:
BC PLOCHY ČISTÉHO BYDLENÍ
- slouží bydlení (podíl hrubé podlažní plochy bydlení je větší než 80 %).
- pokud objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu, požaduje se využití vnitrobloku pouze pro každodenní rekreaci zde bydlících obyvatel (tj. především pro zeleň a hřiště); tímto požadavkem se nevylučuje možnost umístění podzemních garáží pod terénem vnitrobloku za podmínky, že příjezd do těchto garáží nezhorší pohodu bydlení a nadzemní část vnitrobloku bude využívána, jak je výše požadováno.

Přípustné jsou:
- stavby pro bydlení (včetně domů s pečovatelskou službou) a jako jejich součást (pokud 80 % hrubé podlažní plochy objektu bude sloužit bydlení) také
- obchody a nerušící provozovny služeb sloužící denním potřebám obyvatel předmětného území
- jednotlivá zařízení administrativy.

Podmíněně mohou být přípustné i jako monofunkční objekty (za podmínky, že se svým objemem nevymykají charakteru budov v lokalitě):
- malá ubytovací zařízení do 45 lůžek za podmínky, že odstavování vozidel lze řešit v plném rozsahu na vlastním pozemku
- nerušící provozovny obchodu, veřejného stravování a služeb, sloužící denní potřebě obyvatel předmětného území (ve smyslu výkladu pojmů uvedeného na začátku textu Regulativy pro uspořádání území)
- stavby pro kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely včetně středisek pro mimoškolní činnost za podmínky, že jejich provoz (dopravní napojení, odstavování vozidel, frekvence využívání zařízení) nenaruší obytnou pohodu v lokalitě.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek
     Usnesení o odročení


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek