Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00331/18-269
Druh nemovitosti:Pozemek
Okres:Frýdek-Místek
Čas dražby:17.12.2020 10:00
Obec::Ostravice
Nejnižší podání:132.113,- Kč
Dražební jistota:95.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. 1678/4, ostatní plocha o výměře 227 m²,
- pozemek parcela č. 1678/10, ostatní plocha o výměře 193 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 1517 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, pro obec Ostravice, katastrální území Ostravice 1.

Součástí nemovité věci:
Na pozemcích se nachází zahradní stavba (dřevěný domek na nářadí), na části pozemku zpevněná plocha (vymývaná dlažba), oplocení ze tří stran (zděné sloupky s výplní z uliční strany), branka, elektro pilíře, živý plot z ptačího zobu (podél severní hranice pozemku), zadní příčné oplocení (drátěné pletivo 2x), drátěné oplocení po severní straně pozemku a ovocné stromy – cca 7 ks.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Soudnímu exekutorovi známá věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem v dražbě nezaniknou:

Věcné břemeno chůze a jízdy; Oprávnění pro: Parcela: St. 908, Parcela: 1680/1, Parcela: 1680/2; povinnost k: Parcela: 1678/4; na základě listin – Usnesení soudu číslo deníku 2332/1934 a Rozsudek soudu o zrušení věcného břemene Okresního soudu ve Frýdku-Místku 13 C-282/2013 -538 (včetně opravného Usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 20.7.2016, č.j. 13 C 282/2013-551) ze dne 20.07.2016 (POLVZ:16/1976; Z-7300016/1976-802).


Popis dražených nemovitých věcí:
Pozemky jsou rovinaté a nachází se na nich zahradní stavba (dřevěný domek na nářadí), na části pozemku zpevněná plocha (vymývaná dlažba), oplocení ze tří stran (zděné sloupky s výplní z uliční strany), branka, elektro pilíře, živý plot z ptačího zobu (podél severní hranice pozemku), zadní příčné oplocení (drátěné pletivo 2x), drátěné oplocení po severní straně pozemku a ovocné stromy – cca 7 ks.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek
     Usnesení o odročení
     Rozhodnutí o znovunařízení dražby


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek