Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00549/05-299
Druh nemovitosti:Pozemek
Okres:Frýdek-Místek
Čas dražby:26.5.2020 10:30
Obec::Třinec
Nejnižší podání:22.667,- Kč
Dražební jistota:10.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby je níže uvedený id. spoluvlastnický podíl 1/2 na nemovitých věcech, a to:

- pozemek parcela č. St. 590/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 105 m². Součástí je stavba: bez čp/če, tech.vyb. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 590/3,

zapsaných na listu vlastnictví č. 5475 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec, pro obec Třinec, katastrální území Konská.


Při místním šetření bylo znalcem zjištěno, že skutečný stav neodpovídá právnímu. K původní stavbě technického vybavení byla provedena přístavba, která se nachází na pozemku parc. č. 2632 (pozemek je ve vlastnictví třetí osoby a není předmětem této dražby). Skutečná zastavěná plocha pak činí cca 135 m².

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené nemovité věci se nachází v okrese Frýdek-Místek, ve městě Třinec, části Konská, vedle rodinného domu č.p. 245. Vzdálenost k zastávce MHD bus „Třinec, Konská, Podlesí křiž.“ je cca 550 m. Okolní zástavbu tvoří objekt individuálního bydlení. Přístup k nemovitým věcem je z pozemku parc.č. 2632 (ve vlastnictví třetí osoby – přístup není ošetřen) a z pozemku parc.č. 1950/1 (ve vlastnictví třetích osob a České republiky).

Pozemek parc.č. st. 590/3 je celý zastavěn stavbou technického vybavení bez čp/če.

Stavba technického vybavení bez čp/če je samostatně stojící přízemní stavbou, která slouží jako garáž a sklad. Základy jsou betonové. Nosné konstrukce zděné z cihel. Stropy s rovným podhledem. Fasádní omítky chybí. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké. Střecha je plochá, s krytinou živičnou. Podlaha je betonová, vrata jsou sekční na dálkové ovládání. Prosvětlení je zajištěno prostřednictvím luxfer. Je proveden elektrorozvod 220 V.

Objekt je napojen na sítě: voda a elektro (z domu č.p. 245).
Garáž je v užívání cca od roku 1970. V posledních letech byla provedena přístavba. V průběhu její životnosti byla prováděna pouze minimální údržba.
Zastavěná plocha garáže činí 135 m².


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek