Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00542/19-032
Druh nemovitosti:Rekreační objekt
Okres:Brno-venkov
Čas dražby:19.2.2020 9:30
Obec::Želešice
Nejnižší podání:326.667,- Kč
Dražební jistota:40.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. 1421/1, zahrada o výměře 324 m²,
- pozemek parcela č. 1421/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m². Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. Stavba stojí na pozemku p.č.: 1421/2,

zapsané na listu vlastnictví č. 231 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, pro obec Želešice, katastrální území Želešice.

Součásti a příslušenství:
Venkovní úpravy – přípojka elektro, oplocení, vč. vrat a vrátek, zpevněné plochy, skleník.
Trvalé porosty – ovocné a okrasné stromy a keře, různého druhu a stáří.
Vedlejší stavba – jedná se o nepodsklepenou, přízemní, dřevěnou kůlnu, se sedlovou střechou, krytinou eternitovou.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Popis dražených nemovitých věcí:
Dražené nemovité věci se nachází v okrese Brno-venkov, v obci Želešice, v zahrádkářské osadě, cca 800 m od zastávky bus „Želešice, u dálnice“. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů pro rodinnou rekreaci. Přístup k nemovité věci je z pozemku parc.č. 2017 (pozemek je ve vlastnictví obce Želešice). V okolí nemovité věci není k dispozici žádná občanská vybavenost. V obci Želešice je k dispozici základní občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 2 km. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Brně, ve vzdálenosti cca 10 km od nemovité věci.

Popis pozemků:
Pozemky jsou v jednotném funkčním celku s jinou stavbou bez čp/če, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se zde jiná stavba (rekreační chata), vedlejší stavba, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků činí 360 m².

Popis jiné stavba bez čp/če, součásti pozemku parc.č. 1421/2:
Stavba je samostatně stojící, zřejmě nepodsklepená, s jedním NP a podkrovím pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou betonové. Nosné konstrukce jsou zděné z cihel. Stropy jsou s rovným podhledem. Střecha je sedlová, s krytinou z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Fasádní omítky jsou vápenné, štítové stěny jsou v podkroví obloženy dřevem. Znalci nebyla umožněna prohlídka nemovité věci. Pro další ocenění znalec uvažuje s lokálním vytápěním objektu, vnitřní omítky budou vápenné hladké, podlahy dřevěné.
Napojení na inženýrské sítě: pouze elektro, ostatní sítě nebylo možno zjistit
Zastavěná plocha objektu činí 36 m². Velikost obytné plochy znalec odhaduje na cca 40 m².


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek