Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00412/19-045
Druh nemovitosti:Rodinný dům
Okres:Vyškov
Čas dražby:8.1.2020 9:30
Obec::Milonice
Nejnižší podání:620.000,- Kč
Dražební jistota:50.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. St. 146, zastavěná plocha a nádvoří o 303 m². Součástí je stavba: Milonice, č.p. 122, bydlení. Stavba stojí na pozemku parcela č. St. 146,
- pozemek parcela č. 169/8, zahrada o 814 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 501 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, pro obec Milonice, katastrální území Milonice.

Příslušenství nemovité věci tvoří:
Venkovní úpravy – přípojky inženýrských sítí – voda, elektro a plyn.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Popis dražených nemovitých věcí:

Dražené nemovité věci se nachází v okrese Vyškov, v obci Milonice, v okrajové části zastavěného území. Vzdálenost k zastávce bus „Uhřice, rozc. 1.0“ je cca 200 m. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení. Parkovací možnosti jsou dobré na vlastním pozemku. V obci Milonice je k dispozici pouze omezená občanská vybavenost, kompletní občanská vybavenost je k dispozici ve Vyškově, který je ve vzdálenosti cca 15 km od nemovité věci. Přístup k nemovité věci je z pozemku parc.č. 169/1, který je ve vlastnictví obce Milonice.

Popis pozemků:
Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavbou, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou rovinaté a nachází se zde rodinný dům, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 1 117 m².

Popis rodinného domu č.p. 122:
Rodinný dům je řadový vnitřní s navazující hospodářskou částí. Objekt je zřejmě nepodsklepený, s jedním NP a půdou pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou smíšené. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné. Střecha je sedlová, s krytinou z tašek. Fasádní omítky jsou břízolitové. Okna jsou dřevěná dvojitá. Znalci nebyl umožněn vstup do nemovité věci, znalec pro další ocenění uvažoval s převážně původním technickým stavem domu, s předpokladem investic do oprav a údržby.
Napojení na IS: voda, elektro a plyn.
Stáří objektu je zřejmě více než 80 let.
Dle odhadu znalce celková zastavěná plocha domu činí cca 250 m² (včetně navazujících hospodářských prostor). Zastavěná plocha obytné části domu činí cca 115 m². Obytnou plochu domu znalec odhaduje na cca 90 m².


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek