Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00490/19-043
Druh nemovitosti:Pozemek
Okres:Frýdek-Místek
Čas dražby:11.12.2019 10:30
Obec::Horní Tošanovice
Nejnižší podání:328.000,- Kč
Dražební jistota:30.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. 98/36, trvalý travní porost o výměře 723 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 618 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, pro obec Horní Tošanovice, katastrální území Horní Tošanovice.

Příslušenství a součástí nemovité věci tvoří:
Venkovní úpravy – přípojky inženýrských sítí – elektro, plyn.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Popis dražených nemovitých věcí:
Dražený pozemek se nachází v okrese Frýdek-Místek, v obci Horní Tošanovice, cca 300 m od Obecního úřadu a cca 550 m od zastávky bus „Horní Tošanovice statek“, vedle rodinného domu č.p. 191. Na pozemku se nenachází žádné stavby. Na pozemku se nachází venkovní úpravy (přípojky inženýrských sítí – elektro, plyn. Možnost napojení na vodovodní řad, který je veden v pozemku komunikace ve vlastnictví obce.
Na pozemku se dále nachází trvalé porosty – náletové stromy a keře, bez pravidelné údržby, které mají mírně negativní dopad do ceny obvyklé.
Pozemek je dle Územního plánu zařazen v plochách smíšených obytných Z6.

Dle územního plánu:
Hlavní využití:
- rodinné domy;
- občanské vybavení veřejné infrastruktury - stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva;
- stavby a zařízení pro administrativu, obchod, stravování, ubytování (typu hotel, penzion, motel);
- byty majitelů a správců zařízení;
- veřejná prostranství včetně ploch pro relaxaci obyvatel;
- zeleň veřejná včetně mobiliáře a dětských hřišť;
- komunikace funkční skupiny C a D, parkovací plochy a další stavby související s dopravní infrastrukturou

Využití přípustné:
- stávající stavby pro individuální (rodinnou) rekreaci, případně převod staveb trvalého bydlení na stavby pro individuální rekreaci;
- stavby a zařízení pro sport, relaxaci a volný čas lokálního významu včetně maloplošných hřišť;
- na samostatných zahradách stavby pro uskladnění nářadí a zemědělských výpěstků, skleníky, pařeniště apod.;
- stavby a zařízení pro provozování služeb a podnikatelské aktivity lokálního významu, jejichž negativní účinky na životní prostředí nepřekračují limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru, nebudou snižovat pohodu bydlení a lze jejich realizaci s ohledem na architekturu, estetický vzhled a organizaci zástavby lokality připustit;
- stavby a zařízení pro chov hospodářských zvířat - negativní účinky na životní prostředí nesmí překračovat limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru, a které lze s ohledem na organizaci zástavby lokality připustit;
- zařízení a stavby nezbytného technického vybavení a přípojek na technickou infrastrukturu;
- účelové komunikace, nezbytné manipulační plochy;
- nezbytné stavby a úpravy na vodních tocích;
- plochy pro realizaci územního systému ekologické stability.

Využití nepřípustné:
- hřbitovy;
- sportovní areály nadmístního významu;
- komerční zařízení velkoplošná s prodejní plochou nad 400 m²;
- stavby ostatních ubytovacích zařízení (turistické ubytovny, kempy, skupiny chat);
- stavby a zařízení pro výrobu zemědělskou, výrobu průmyslovou;
- samostatné sklady bez vazby na stavby a zařízení uvedené ve využití hlavním nebo přípustném;
- autobazary;
- zahrádkové osady;
- čerpací stanice pohonných hmot;
- v zastavitelných plochách stavby garáží a stavby, které lze umístit na pozemcích rodinných domů, jako stavby první bez prokázání možnosti umístění stavby rodinného domu;
- odstavování a garážování nákladních vozidel a autobusů;
- ostatní stavby a zařízení nesouvisející s využitím hlavním a přípustným

Podmínky prostorového uspořádání, ochrana krajinného rázu
- zastavitelnost pozemků rodinných domů - do 40 %;
- výšku objektů navrhovat s ohledem na výškovou hladinu okolní zástavby.Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek