Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 DC 00006/19-014
Druh nemovitosti:Pozemek
Okres:Olomouc
Čas dražby:4.9.2019 10:00
Obec::Žerotín
Nejnižší podání:31.895,- Kč
Dražební jistota:5.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby je níže uvedený id. spoluvlastnický podíl 1/3 na nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. 491/5, trvalý travní porost o výměře 4411 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 245 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc, pro obec Žerotín, kat. území Žerotín.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Jedná se o dobrovolnou dražbu na návrh osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: JUDr. Pavly Doleželové, notářky se sídlem Svornosti čp. 86 / čo. 2, 736 01 Havířov – Město, jako soudního komisaře, který provádí likvidaci pozůstalosti po zůstaviteli: Milan Krejčí, nar. 26.06.1965, posl. bytem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov, zemřelý dne 27.12.2017.

Výsledná cena byla zjištěna v rámci řízení o pozůstalosti, znalecký posudek nemá soudní exekutor k dispozici.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek