Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:143 EX 00732/20-393
Druh nemovitosti:Pozemek
Okres:Ostrava
Čas dražby:7.1.2021 11:00
Obec::Ostrava
Nejnižší podání:378.000,- Kč
Dražební jistota:40.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci povinného, a to:

- pozemek parcela č. 2051/2, ostatní plocha o výměře 3484 m²,
- pozemek parcela č. 2070/4, ostatní plocha o výměře 4375 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 2769 u Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Moravská Ostrava.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Popis dražených nemovitých věcí:
Pozemek parc.č. 2070/4 slouží jako komunikace (chodníky a cesty) a doprovodná zeleň.
Pozemek parc.č. 2051/2 slouží jako komunikace (chodník a cesta) a zeleň.
Na pozemcích parc.č. 2070/4 a 2051/2 se nachází trvalé porosty a venkovní úpravy (zpevněné plochy).
Pozemky parc.č. 2070/4 a 2051/2 jsou dle platného Územního plánu zařazeny v plochách smíšených obytných.

Celková výměra pozemků činí 7 859 m².

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek