Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

Aktuální Dražby

Připravované dražby

Hlavní kontakty

Exekutorský úřad Frýdek - Místek
Soudní exekutor JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M.

sídlo úřadu Potoční 1094,
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:
558 438 091
Fax:
558 438 092

Detaily

Spisová značka:102 EX 00447/04-348
Druh nemovitosti:Pozemek
Okres:Ostrava
Čas dražby:5.8.2020 10:00
Obec::Ostrava
Nejnižší podání:504.000,- Kč
Dražební jistota:50.000,- Kč
Způsob dražby: Online
Popis:
Dražba je prováděna soudním exekutorem JUDr. Jiřím Trojanovským, LL.M., zástupcem soudního exekutora JUDr. Milana Vlhy, Exekutorský úřad Ostrava, kterému ke dni 28.2.2017 zanikl výkon exekutorského úřadu.

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci povinného, a to:

- pozemek parcela č. 2051/2, ostatní plocha o výměře 3484 m²,
- pozemek parcela č. 2070/4, ostatní plocha o výměře 4375 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 2769 u Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Moravská Ostrava.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Popis dražených nemovitých věcí:
Pozemek parc.č. 2070/4 slouží jako komunikace (chodníky a cesty) a doprovodná zeleň.
Pozemek parc.č. 2051/2 slouží jako komunikace (chodník a cesta) a zeleň.
Na pozemcích parc.č. 2070/4 a 2051/2 se nachází trvalé porosty a venkovní úpravy (zpevněné plochy).
Pozemky parc.č. 2070/4 a 2051/2 jsou dle platného Územního plánu zařazeny v plochách smíšených obytných.

Celková výměra pozemků činí 7 859 m².


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

!!!! Upozornění - dražba bude provedena elektronicky prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.exdrazby.cz !!!!


Dokumenty ke stažení

     Dražební vyhláška
     Znalecký posudek


Fotografie

@2010, Jiří Trojanovský, Exekutorský úřad Frýdek-Místek